Asztrológiai Alapelemzés

Forrás: A.J. Christian, Papp Ervin, Édesvíz Kiadó 2006,

Milunovits Dragan vagyok, asztrológiával 1982, indiai asztrológiával pe­dig 1996 óta foglalkozom. Jelenleg kedvesemmel, Kertai Katalinnal együtt  a Holisztikus Asztrológia nevű, nyugati és keleti asztrológiát egyesítő iskola  megszervezésén dolgozom.
A. J. Christiannnal 2003 nyarán, rögtön az első könyve megjelenése  után találkoztam először. Néhány napra rá meghívott magához, ahol töb­bek közt szó esett az asztrológiai érdeklődésemről is. Ekkor még az elemzés  szándéka nélkül, kötetlenül mondtam el az ő indiai élettérképének jellegze­tességeit. Beszélgetésünk nagyjából a leírtak szerint zajlott.
Mivel a teljes elemzés köteteket tölthetne meg, alább csak az alapelem­zés olvasható. Zárásként egy apró megjegyzés: az indiai asztrológia sok min­denben eltér nyugati rokonától, ezért a szövegben dőlt betűvel írt rövid uta­
lások az indiai rendszerben értendők.
Milunovits Dragan

Alapelemzés

Mielőtt elkezdtük volna, Christian elmondta, hogy tapasztalata sze­rint rá már nincsenek hatással a bolygók és a csillagok, legalábbis nem  úgy, mint a többi emberre. Mosolyogva hozzátette, hogy sok asztroló­gusnak komoly gondot okozott, amikor megpróbálták kielemezni a  horoszkópját - személyét az asztrológia "rémálmának" nevezte.  Mondtam, hogy nekem ez nem okoz gondot, mert én sem veszem túl  komolyan magam - ha nem leszünk okosabbak, legfeljebb nevetünk  egy jót. Ez tetszett neki, és azt mondta, bárcsak mások is így látnák a  dolgokat.

A. J. Christian
1975.07.01. 00:07, Budapest

Kos Aszcendens, Mars a Kosban első és nyolcas házúr az egyes házban: 
Ha egy szóban kellene összefoglalnom az alaptulajdonságait, akkor ő  egy különleges ERŐ. Pontosabban egy nagy intenzitású átalakító erő,  egy nagy energia, egy olyan személyiség, aki ennek hatására folyama­tos és nagyon erőteljes változásban él, ugyanazt okozva mások életé­ben is.
Az első kérdésemre, hogy foglalkozott-e harcművészettel, Chris­tian azt felelte, hogy igen, az utóbbi 1000 évben elég intenzíven. Mi­vel több mint két évtizede ismertem már a keleti filozófiákat, ame­lyekben a lélekvándorlása hétköznapi felfogás része, nem lepődtem  meg, de bevallom, könnyedsége megdöbbentett: még nem sok embert  láttam ilyen természetesen, úgymond első kézből és gondolkodás nél­kül beszélni a témáról.
A képletéből akkor úgy tűnt - ez később beigazolódott -, hogy  valószínűleg vannak a hétköznapi ember szemszögéből nézve olyan kü­lönleges képességei (például érzékeken túli érzékelés), amelyeknek a  segítségével a múlt, a jelen és a jövő teljes tudatában él. Erős intuíció,  amellyel belát a kulisszák mögé. Tudása lehet a halálról és az újjászüle­tésről, arról a bizonyos találkozási pontról, ahol a tudat átalakul anyag­gá, és minden változás zajlik. Hatalmas energiákat képes megmozgatni  és átalakítani. Valószínű, hogy leginkább a harcművészet és a tudatos  jelenlét megélése volt a legkézenfekvőbb lelkigyakorlat számára.

Mars a Kosban, Nap együttállás a Szaturnusszal:
Testileg az izmos, zömök, mégis nyúlánk alkatot adó bolygókombiná­ciók ötvözete. Egyszerre szereti a sportot, a versenyt, ambiciózus, tár­sasági ember, tisztában van a képességeivel, olykor hiú. Ugyanakkor  néha visszafogott, jól elvan magával, nem igényli a társaságot. Lelkileg  is független és erős személyiség, akaratos, aktív és tudatos lény. Egy  koravén bölcs, egy "öreg lélek", aki már gyermekként is átlát a felnőt­tek játszmáin.

Hold + Jupiter a Halakban a tizenkettes házban, Merkúr a második ház­ban együtt a leszálló csomóval, a Bhava (kiegészítő) ábrán a Jupiter (Gu­ru) átcsúszik az egyes házba:
Nagyon nagy a képzelőereje, nagy spirituális magaslatokat ér el. Leg­főképpen előadások, publikációk és könyvek által, de előbb-utóbb ta­nító lesz belőle. Nagyon jó a beszélőkéje, amit főleg a spirituális tudás  kikommunikálására használ, de gyakran viccelődik is. Mondtam neki,  hogy valószínűleg hamarosan előadásokat fog tartani, sok ember előtt  beszélni (ez be is következett). A másodlagos ábra arra is utal, hogy va­lamiféle tanító, mester vagy guru válhat belőle. Christian aggódást  színlelve nevetett, és csak annyit mondott, hogy: "Pedig reméltem,  hogy el tudom kerülni." Mondta, hogy ha nagyon akarná, el tudná,  mert van egy érdekes, nem nagyon látott kombináció a horoszkópjá­ban, ami arra utal, hogy nála a szabad akarat és a sors összefonódik.  Úgymond szabadon dönthet a sorsa felől.

Mars nyolcas házúr az egyes házban a Kosban, Nap együttállás a Szatur­nusszal:
Szóba került az élet és a halál. Megkérdezte, szerintem meddig fog él­ni ~ korábbi szavaiból úgy éreztem, tisztában van a válasszal. Mond­tam, hogy ezt nem szoktam megnézni, mert nem tudhatom biztosan,  ráadásul én a dinamikusan változó jövőben hiszek. Biztatására azon­ban túlléptem aggályaimon, és gyorsan végignéztem az erre vonatkozó  bolygókat és házakat. Döbbenten konstatáltam, hogy egyszerre áll ne­ki a rövid, veszélyes, gyors leforgású élet ~ s a vele járó erőszakos ha­lál ~, illetve a boldog, kiteljesült élet és a matuzsálemi kor megélése.  Mondtam, hogy ilyesmi csak akkor fordul elő egy élettérképben, ha  olyan személyről szól, aki maga dönthet a saját életéről és haláláról.  Nem válaszolt.

Jupiter kilences házúr a tizenkettesben, Nap együtt a Szaturnusszal, Vénusz  a négyes házban:
További utalások, hogy könyveivel nagy hírnévre tehet szert külföl­dön (például a távoli Nyugaton), és annak ellenére, hogy az életében  voltak/lesznek olyan időszakok, amikor nem érdekelte a gazdagság és  a luxus, mégis nagyrészt ezekben lesz része. A képlet szép házakra,  nagy értékű földekre és vagyonra utal.
Christian nevetett, és egy huncut kacsintással hozzátette, hogy a  próféta szóljon belőlem...
Mars nyolcas házúr az egyesben, ötös házúr Nap a hármasban, Merkúr le­szálló csomó a kettesben:
...ráadásul, az anyagi javak akkor is felé áramolnak, ha nem tudatosan  teremti a lehetőségeket, mert képlete arra utal, hogy a mindenféle bi­zonytalansági tényezőkön múló pénzügyi dolgok - tőzsde vagy szeren­csejáték - a keze alá dolgoznak.

Merkúr leszálló csomó együttállása második házban:
Mondtam, hogy a vér szerinti családjával nincs szoros kapcsolata, el­lenben a közeli barátaival egy családot alkot - társaságában szinte a  családfő szerepét tölti be. Barátaival különleges, ösztönösen mély ér­zelmi kapcsolata van - láthatólag sok mindent képes megtenni értük.  Úgy látszik, mintha a körülötte lévő emberekkel nagyon régóta ismer­nék egymást...

Kilences házúr Jupiter, négyes házúr Hold a tizenkettes házban és Szatur­nusz Nap együttállás a hármas házban, felszálló csomó + Mars fényszög a  négyes házra:
Szomorúbb témákat is érintettünk. Kérdeztem, hogy történt-e valami  tragédia a családban. A szüleivel. Az ábra leginkább az apát jelenítet­te meg. Amikor megkérdeztem, él-e még az édesapja, azt felelte, hogy  már több évvel ezelőtt meghalt.
A képlet szerint az édesapja erős testalkatú, mackós, de érzékeny  lelkű ember lehetett, és egyszerűbb családból származhatott. (Később  kiderült, hogy így volt.) S noha a horoszkóp szerint édesanyja nagyon  csinos és manöken alkatú nő lehetett valamikor, nála komoly, rombo­ló lelki betegség látszott, amely Christian édesapjának halálára vezet­hető vissza.
Christian bólintott, és azt mondta, hogy apja halála óta a mamája  teljesen leépült. Mondtam, hogy ha van testvére, valószínűleg idő­sebb, és nem túl közeli a kapcsolatuk. Újra bólintott, hogy igen, van  egy nővére, akivel szeretik egymást, csak nagyon ritkán találkoznak.
Vénusz hetes házúr a négyes házban, Mars nyolcas házúr az egyesben fény  szög a Vénuszra és a hetes házra, felszálló csomó fényszög a Vénuszra: 
Szóba került a szebbik nem is. Mondtam, hogy az ábrából úgy látszik,  nagyon szereti a szép, jó alakú, csinos lányokat, és az érzéki örömök  mindennemű élvezetét... Ez a kombináció amúgy érdekes, mert az  igaz, hogy szerelmi ügyeiben nagyon mély szeretetre képes - például,  ha egy nő vele van, úgy érzi, hogy ő a kiválasztott és az egyetlen nő a  világon -, ugyanakkor teljes függetlenségben él. Valószínűleg nincs  vagy csak nagyon nehezen alakul ki tartós kapcsolata, mert mintha  nem lenne rá igénye.
A képlet szerint szeretik a nők. Energia és tűz van a kapcsolatai­ban, de ereje bevonzhat erőszakosabb, követelőző és féltékeny nőket  is, akik szinte üldözik és nem hagyják békén.

Jupiter + Hold a tizenkettes házban:
Szexuális életéről még annyit említettem, hogy erről a bolygókombi­nációról egy régi indiai könyvben azt olvastam, hogy az egyén a hosszú  és boldog, szexuális örömökkel teli élet után a mennyországba kerül.  Christian nevetett, és csak annyit mondott, hogy a boldog, kiteljese­dett szexualitás már maga a mennyország - aztán hozzátette, hogy ez  az indiai módszer egyre jobban tetszik neki.
Tízes házúr Szaturnusz a hármas házban együtt az ötös házúr Nappal +  Merkúr leszálló csomó együttállás:
Szóba került az iskola és a tanulás. A képlete szerint köze van a kéz­ügyesség megéléséhez, a természetes anyagokhoz, az építőiparhoz.  (Később kiderült, hogy faipari technikumot végzett.) Nevetve megje­gyezte, hogy ő is asztalos, mint minden tisztességes messiás...
A csillagkép nagy intelligenciára, ám sajátos logikára utal. Továb­bá sikereket és tehetséget jósol a matematika, a fizika és egyéb műsza­ki területeken. Amikor ezt mondtam, Christian a fejét rázta, mert az  iskolában sosem szerette a reál tárgyakat.
Tízes házúr Szaturnusz, a hármas házban, az Ikrekben együttállás az ötös  házúr Nappal + Vénusz és leszálló csomó fényszög a tízes házra:
A képlete szerint nagyon sokféle munkát végzett, azonban egyértel­műen a spirituális tevékenység, a tanítás és az írás a legerősebb vona­la. Ennek ellenére, ha úgy dönt, akkor a szórakoztató- vagy a szépség­iparban, esetleg a vendéglátásban is ki tud teljesedni.
A tanításhoz még hozzátettem, hogy reformokat hozhatna a nemi­ség/szexualitás mai irányzataiba.

Bolygóidőszakok
Véget ért a Merkúr-főidőszak, és elkezdődött a leszálló csomó (Ke) főidőszaka
Kis jövőkép: 2006 áprilisától új főidőszak indul AJC életében. Életé­nek egy nagyon fontos időszaka következik - 2013-ig bezárólag -, ami­kor nagy vonalakban megvalósítja azt, amiért született. Az eddigi,  1989-2006-ig tartó időszak csak a bevezető volt. Most várhatóan még  mélyebb témákat érint meg, ráadásul tevékenysége elmozdulhat vala­miféle gyógyítás felé. Előadásaira és írásaira egyaránt jellemzőbb lesz  a még egyenesebb és célratörőbb nyelvezet. Valószínűleg lesznek köze­lebbi tanítványai is, akiknek átad valamilyen specifikus, különleges tu­dást, vagy segít felébreszteni a bennük rejlő különleges képességeket.  Könyvei, tanításai megjelenhetnek más nyelveken is. Várhatóan töb­ben fogják támadni nyilvánosan, mert őszintesége sokakat sérteni fog.
E korszaka után, 2013-2033-ig a Vénusz-főidőszak következik, de  hogy ez mit is takar pontosan, arról majd legközelebb.